آرزوهاتو بنویس!

نوشتن آرزو

همیشه داشتن آرزو برای بشر شیرین بوده است. آرزوها هرچه دست یافتنی تر باشند، جذاب تر، دوست داشتنی تر و مقبول تر خواهند بود. سازمان های بزرگ و موفق نیز آرزوی سازمانی داشته اند و انسان های موفق نیز دارای آرزوهای بزرگ و معقولی بوده اند. آرزو نیروی محرکه ای در شما ایجاد می کند تا به حرکت در آیید و به اهداف خود نایل شوید.

انسان های فاقد آرزو، هیجان و انگیزه ای برای زندگی پویا نخواهند داشت. ساده تریـن آرزوی انسان در نیازهـای ابتدایی او ریشه داشت و هرچه نیازها بیشتر مرتفع شدند، خواسته ها و نیازهای تکامل یافته تر ظاهر شدند و انسان در پی تحقق آرزوهایش افتاد.

knowledge2020

ذات آرزو، تمام نشدنی بودن آن است. هرچه آرزوهایتان برآورده شود، آرزوهای بیشتر و بزرگ تر خلق می شوند. اگر در مورد خودم بخواهم صحبت کنم در یک جمله می توانم بگویم؛ « من منهای آرزوهایم، هیچ»
آنچه مرا واداشت تا تلاش بیشتری خرج کنم، آرزوهای معقول و یا دست یافتنی ام بود که به عشق آنها شب و روز را طی می کردم.

آرزوهایم، رویای صادقانه ام بود که از اعماق تفکراتم نشأت می گرفت داشتن خودرو، فارغ التحصیلی از دانشگاه، خرید منزل، مدیریت شرکتی بزرگ، استخدام دهها و صدها نفر نیروی انسانی، به دست آوردن ثروت اجتماعی، کسب مشهوریت و مقبولیت در برند شخصی ام و … گوشه ای از آرزوهایم بود. اگر به قسمتی از آرزوهایم نمی رسیدم، قطعاً در شکل انجام و یا ماهیت آن آرزو تجدید نظر می کردم.

آرزوهاتو بنویس

هیچ وقت آرزوهایم را برای دیگران بازگو و تکرار نکردم زیرا ممکن بود جملات بازدارنده و یا حدسیات سایرین مرا از مسیرم بازداشته و یا اهدافم را مخدوش نماید. عموماً عوام در مورد آرزوهای ما با توجه به توانمندی های خودشان قضاوت می نمایند در حالی که آرزوهای ما، متناسب با قدرت و توان خودمان بوده و اگر هم تناسبی در این بین موجود نباشد، اراده ای پولادین در کار است. شعار من همواره این بوده است:

« ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت می گویند »

آرزوهایتان را بنویسید، از دل آنها اهداف متعالی خود را خارج کنید و بدون آنکه با صدای بلند فکر کنید، مصمم تر از قبل در پی تحقق یافتن آرزوهای خویش باشید. انسان با امید و آرزو زنده است پس تو زنده ای چون امید و آرزو داری…

6

برگرفته شده از کتاب بازیگر زندگی – به قلم علی شیخ زاده

بازدیدها: 881

1+